Trăm năm đá nát vàng phai,
Lời nguyền với bạn, nhớ hoài không quên.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975