Trông mặt mà bắt hình dong,
Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)