Trông anh như cá trông sao
Ngày trông đêm tưởng chiêm bao mơ màng


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004