Trông anh như bấc trông dầu
Như con cá cạn trông chầu trời mưa


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004