Trót lời hẹn với lang quân,
Dẫu rằng gió Sở mưa Tần cũng đi.
Yêu nhau sớm đợi tối chờ,
Dẫu rằng dãi gió dầm mưa mặc lòng.


Khảo dị:
Trót lời hẹn với lang quân,
Dẫu rằng mưa Sở gió Tần cũng đi.
Yêu nhau sớm đợi tối chờ,
Dẫu rằng dãi gió dầm mưa mặc lòng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004