Trên trời có cái cầu vồng,
Kẻ Chợ, Cầu Muống, Cửa Đông, Cầu Dền.
Vua trên đền, cầu vàng cầu bạc,
Các lái buôn cầu nước, cầu non.
Đôi ta cầu của cầu non,
Con đẹp giống mẹ, con giòn giống cha.
Con gái dệt cửi trong nhà,
Con trai đi học đỗ ba khoa liền.
Con lớn thì đỗ trạng nguyên,
Hai con tiến sĩ đỗ liền cả ba.
Vinh quy bái tổ về nhà,
Bõ công đèn sách mẹ cha nuôi thầy.


Khảo dị:
Trên trời có cái cầu vồng,
Kẻ Chợ, Cầu Muống, Cầu Đông, Cầu Dền.
Việc trên đền cầu vàng cầu bạc,
Các lái buôn cầu nước cầu non.
Đôi ta cầu của cầu con,
Con đẹp giống mẹ, con giòn giống cha.
Con gái dệt cửi trong nhà,
Con trai đi học khôi khoa hơn người.

Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970