Trên trời có ông sao dâu,
Hạ giới cô đầu có cái lưỡi gà con,
Nhà nho có cái đục cùn.


Bài ca dao này nói về cô đầu và tệ nạn xã hội ở phố Khâm Thiên (Hà Nội) thời Pháp thuộc.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002