Trên thu ba dưới lại ba thu,
Con mắt lóng lánh chẳng tu được nào.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969