Trên sơn dưới thuỷ, anh thấy em con cá lý ngư
Anh móc mồi cây quăng xuống hàng cừ
Để coi bạn ngọc bây chừ về ai


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004