Trên rừng băm sáu thứ chim,
Thiếu gì chim phượng, đi tìm quạ khoang?
- Quạ khoang có của có công,
Tuy rằng chim phượng nhưng không có gì?


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975