Trên quan dưới dân, sao cho trên thuận dưới hoà, lắm người yêu hơn nhiều người ghét;
Ngoài làng trong họ, quý hồ ngoài êm trong ấm, một câu nhịn là chín câu lành.


Đôi câu đối này của một cụ cử tặng người mới được làm lý trưởng.

Nguồn:
1. Phan Kế Bính, Việt Hán văn khảo, Nam Ký thư quán, 1938
2. Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931