Trên có trăng, dưới có nước, anh giao ước một lời
Dẫu trăng lờ nước cạn, trọn đời anh chẳng quên em
- Nước có khi trong khi đục
Người có kẻ tục kẻ thanh
Hễ con cá khôn lựa vịnh, con chim khôn lựa nhành
Mặc ai nay đỗ mai dành, bền lòng chờ ngóng chẳng đành bỏ anh


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004