Trên ba thu, dưới lại ba thu,
Con mắt lóng lánh chẳng tu được nào.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970