- Trên Tràng Thi, dưới lại Tràng Thi,
Ai đem nhân ngãi tôi đi đằng nào?
- Trên Hàng Đào, dưới lại Hàng Đào,
Ai đem nhân ngãi tôi vào Tràng Thi.


Tràng Thi còn gọi Trường Thi, nơi thi hương dưới thời Nguyễn, đất thôn Vũ Thạch, tổng Tả Nghiêm, huyện Thọ Xương, nay là khu vực Thư viện Quốc gia, Bộ Công thương.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002