- Trên Tràng Thi, dưới cũng Tràng Thi,
Đường này quan cấm, em thì cậy ai?
- Đường này quan cấm em thì cậy anh!


Tràng Thi còn gọi Trường Thi, nơi thi hương dưới thời Nguyễn, đất thôn Vũ Thạch, tổng Tả Nghiêm, huyện Thọ Xương, nay là khu vực Thư viện Quốc gia, Bộ Công thương.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002