Trèo lên chuông Bụt múa cờ,
Tưởng làm nên danh phận, ai ngờ thú Tây.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)