Trèo lên cái núi Thiên Thai,
Gặp hai con phượng ăn xoài trên cây,
Đôi ta được gặp nhau đây,
Khác gì chim phượng gặp cây ngô đồng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975