Trâu buộc thì ghét trâu ăn,
Quan võ thì ghét quan văn dài quần.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)