Trách người quân tử vụng suy,
Vườn hoa thiên lý chẳng che mành mành.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970