Trách người quân tử bạc tình,
Có gương mà để cạnh mình chẳng soi.


Khảo dị:
Trách người quân tử tình,
Có gương mà để bên mình biếng soi.
Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)