Trách người quân tử bạc tình,
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao.


Khảo dị:
Trách người quân tử vô danh,
Chơi hoa, xong lại bẻ cành bán rao.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970