Trách lòng cha mẹ vụng toan,
Bông búp không bán để tàn ai mua.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)