Trách duyên, trách số lỡ làng,
Cầm gương gương tối, cầm vàng vàng phai.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)