Trách cha trách mẹ muôn phần,
Ngồi bên đống bạc mà cân lấy chì.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)