Trách chàng Từ Thức vụng suy,
Cõi tiên chẳng ở, về chi cõi trần.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970