Trách ai tham phú phụ bần,
Tham xa mà bỏ nghĩa gần thủa xưa.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)