Trách ai tham đó bỏ đăng,
Thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009