Trách ai ăn giấy bỏ bìa,
Khi thương thương vội, khi lìa lìa xa!


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009