Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)