Tiễn chồng nhập ngũ hôm nào,
Em về em cũng xin vào dân quân.
Đêm qua vác súng đi tuần,
Thấy đường còn ấm bước chân của chồng.


Bài ca dao này nói về chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002