Công danh hoàn thị trái,
Trót đa mang nên phải nợ nần.
Chữ tài tình đã hẹn với văn nhân,
Nền khoa giáp để băn khoăn người dạ sắt.
Hoàng quyển thanh đăng vô nhật bất,
Lục bào hoa hốt hữu thời nhi.

Sớm mà chi muộn nữa mà chi,
Sách có chữ: Lão nhi ích tráng.
Dám khuyên ai xin đừng chểnh mảng,
Hãy ra tay giật bảng khôi nguyên.
Thanh vân cho phỉ ước nguyền.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962