Vâng mệnh bài truyền thuở bước ra,
Một niềm khẩn khẩn dám sai ngoa.
Tới miền tịnh độ y đà dậy,
Dâng hộp hoàng kim mới bạch già.
Từ đã cậy người muôn sự ấy,
Lại vâng theo dấu mấy ngàn xa.
Mừng nay danh nghĩa đôi đường vẹn,
Giãi hết lòng son dám gửi qua.


Tiêu đề chữ Hán: 小童復命. Nghĩa: Tiểu đồng thuật lại.

Nguồn: Tài liệu số 2.0011.104 trong bộ sưu tập Maurice Durand Han Nom, Manuscripts and Archives Sterling Memorial Library, Đại học Yale, Mỹ. Chép tay từ bản khắc ván năm 1899, mã AB.78.