Thoi đưa tay mỏi canh chày,
Tiếng ai xin lửa là thầy cống Sen.
Thầy rằng đang học tắt đèn,
Cậy tình lân lý dám phiền đêm hôm.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002