Tiếng con chim ri,
Gọi dì gọi cậu.
Tiếng con sáo sậu,
Gọi cậu gọi cô.
Tiếng con cồ cồ,
Gọi cô gọi chú.
Tiếng con tu hú,
Gọi chú gọi dì.
Mau mau tỉnh dậy,
Mà đi ra đồng.


Nguồn: Đồng dao Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học), Tần Gia Linh tuyển chọn và giới thiệu, NXB Giáo dục, 2004