Tiếng ai than khóc nỉ non,
Hay vợ chú lính trèo hòn Cù Mông?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)