Tiếng đồn con gái Nghĩa Đô,
Quanh năm làm giấy cho vua được nhờ.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002