Tiếng đồn cặp mắt em lanh,
Ai ai không ngó, cứ anh, em nhìn.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975