Tiếc vàng đổ lộn với thau,
Tiếc con chim phượng xuống bàu le le.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)