Tiếc thay con ngựa bạch mà thắt các dây cương thừng,
Tiếc thay con người ấy mà ôm lưng ông lão già.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969