Tiếc thay cái giếng nước trong
Ðể cho bèo tấm bèo ong lọt vào


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009