Tiếc thay cái đọi bịt vàng,
Ðem ra đong cám lỡ làng duyên em!
Tiếc nồi cơm trắng để ôi,
Tiếc con người lịch mà soi gương mờ.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009