Tiếc quả hồng ngâm đem cho chuột vọc,
Tiếc người ngọc đem cho ngâu vầy,
Tiếc của nước Nam ta xây dựng, để cho Tây tung hoành.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)