Tiếc nồi cơm trắng để ôi,
Tiếc con người lịch mà soi gương mờ.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002