Tiếc công vạch lỗ, chui rào,
Vô không gặp bậu, gai cào trầy lưng.
Tôi với mình thề trước miếu ông,
Sống nằm một chiếu, chết chung một mồ.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)