Tiếc công rày xuống, mai lên,
Mòn đàng chết cỏ không nên tự trời.
Tưởng rằng kèo cột ở đời,
Ai ngờ cột rã, cột rời đôi phương.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)