Tiếc công anh vạch lỗ chun rào,
Thăm không đặng bậu, hàng rào nó cào trầy lưng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975