Tiếc công anh se sợi nhợ, uốn cây cần,
Xe rồi sợi đứt, con cá lần ra khơi.


Khảo dị:
Tiếc công anh xe sợ nhợ uống cây cần,
Xe rồi sợ nhợ, con cá lần ra khơi.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004