Tiếc cây mía tốt có sâu,
Tiếc người lịch sự trên đầu có tang.
Tang chồng thì bỏ tang đi,
Tang cha tang mẹ, ta thì tang chung.
- Tang cha, tang mẹ trên đầu,
Lẽ nào em dám bán sầu mua vui.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004