Thuyền than lại đậu bến than,
Gặp cô yếm thắm, ôm quàng ngang lưng.
- Thôi thôi, tôi van cậu rằng đừng,
Tôi lạy cầu rằng đừng,
Tuổi tôi còn bé, chưa từng nguyệt hoa.
Tôi về gọi chị tôi ra,
Chị tôi đã lớn, nguyệt hoa đã từng.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969