Thuyền thúng là thuyền thúng ơi!
Có về Đặng Xá cho tôi về nhờ.
Chèo đò lên bãi Dương Khê,
Thuyền nan chắp cánh gió đưa đằng đằng.
Tôi chèo thuyền lên bãi bắt con cá lăng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004